Regulamin

REGULAMIN

§1 Definicje

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient

5. Regulamin –niniejszy dokument, będący wzorcem umownym umowy zawieranej na odległość, określający prawa i obowiązki dwóch stron umowy – Sprzedawcy i Klienta – w przypadku dokonywanych zakupów na odległość, Sprzedawcy wobec każdego Użytkownika korzystającego ze strony internetowej sklepu – Klienta, Konsumenta oraz Kontaktującego

6. Sklep- serwis internetowy dostępny pod adresem http://pdjewellery.shoplo.com/ za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

7.Sprzedawca:

Mateusz Durkalec, Tymawa os. Leśne 30 , 83-140 Gniew
NIP: 5932619551, REGON: 381929232,
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG

KONTO BANKOWE: 47 1140 2004 0000 3602 7863 1432

8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;

9.Termin realizacji – podana na stronie produktu liczba godzin lub dni roboczych - dotyczy tylko przesyłek krajowych. Przesyłki zagraniczne nie są realizowane.

10. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

11. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym http://pdjewellery.shoplo.com/ uregulowania w procesie sprzedaży, przyjmowania i realizacji zamówień, tryb odstąpienia od umowy oraz reklamacyjny. Sklep należy do Sprzedawcy, którym jest: Mateusz Durkalec, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod nazwą: Mateusz Durkalec Wulkanizacja o numerze NIP: 5932619551 oraz REGON: 381929232 działającą pod adresem: Gniewskie Młyny 14a, 83-140 Gniew, z dodatkowym adresem wykonywanej działalności: Tymawa, os. Leśne 30, 83-140 Gniew, będącym jednocześnie adresem reklamacyjnym oraz adresem odstąpienia od umowy oraz wymiany.

2.Niniejszy Regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz powstał w oparciu o wytyczne ustawowe w tym zakresie, również określone w innych ustawach.

3.Niniejszy Regulamin w myśl obowiązujących przepisów stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość i jest umową pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

4.Regulamin został sporządzony w języku polskim i zgodnie z powszechnymi przepisami prawa polskiego. Sprzedawca deklaruje, że w przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia znajdującego się w niniejszym Regulaminie z obowiązującym prawem zapis ten nie obowiązuje a w jego miejsce zastosowanie mają odpowiednie, obowiązujące przepisy.

5.Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę jest sprzedaż biżuterii.

7.Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

8.Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

9.Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych dowodu zakupu.

10.Płatności są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, KRS: 0000320590, operatora serwisu płatności BlueMedia


11.W przypadku płatności kartami kredytowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

12.Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk.

13.Klient ma możliwość składania zamówień poprzez: e-mail. Sprzedawca informuje, że przy korzystaniu ze strony internetowej Sklepu istnieje możliwość złożenia zamówienia poprzez Koszyk korzystając z możliwości zakupu bez rejestracji lub z rejestracją Konta.

14. Sprzedawca umożliwia Klientowi porozumienie się z nim poprzez użycie danych kontaktowych dostępnych na stronie sklepu internetowego. Kontakt jest możliwy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00-18:00 pod numerem telefonu: 609009259, pod e-mail: pd.jewellery1@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy.

15. Kontakt ze Sprzedawcą nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów, poza kosztami wynikającymi z Umów, które Kontaktujący się zawarli ze swoimi Operatorami.

16.Kupujący zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodanie do koszyka produktu, wpisać kod rabatowy jeżeli go posiada, wybór rodzaju dostawy, wybór rodzaju płatności, wybór miejsca wydania rzeczy, złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę ”.

3.Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest otrzymanie e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Moment potwierdzenia Zamówienia na stronie przez Klienta nie jest momentem zawarcia Umowy.

5.Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

6.Realizacja zamówienia Klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień drogą e-mail. W każdej z tych form składania zamówień, niezwłocznie po ustaleniu szczegółów zamówienia treść zamówienia wysyłana jest do Klienta celem potwierdzenia ustaleń dokonanych w innej niż pisemna formie, w celu potwierdzenia warunków Umowy przez dwie Strony w formie trwałego nośnika, wymaganego przepisami.

8.W celu potwierdzenia ustaleń Klient otrzymuje uzgodnioną treść zamówienia wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji zamówienia, regulamin sklepu, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy.

9.Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na stronie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

10.Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 9.

§4 Odstąpienie od umowy

1.Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego .

2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie: http://pdjewellery.shoplo.com/ lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim .

4.Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8.Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9.Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

10.Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta lub Klienta.

11.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§5 Rękojmia

1.Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6.Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.

9.Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10.Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11.W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12.Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

13.Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

14.Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

15.Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 561 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

16.Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17.W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18.W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19.W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20.Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21.Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22.Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23.Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Bezpieczeństwo Danych osobowych

1.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, w celach w których dane zostały zebrane. Sprzedawca nie rozpowszechnia, nie użycza ani nie odsprzedaje danych osobowych Klientów, które posiada.

2.Sprzedawca podejmuje właściwe i zalecane środki techniczne i organizacyjne, niezbędne celem ochrony przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapobiegające nieuprawnionemu pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych, przesyłanych Sprzedawcy przez Klientów drogą elektroniczną, przez osoby trzecie.

3.Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia poprzez formularz bez rejestracji, e-mailem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych przez niego, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z zawartej Umowy.

4.Realizacja umowy dotyczy zarówno procesu kompletowania przesyłki, wystawiania faktur lub paragonów, korespondencji, nadawania przesyłki celem dostarczenia Produktu.

5.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

6.Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale obowiązkowe w celu zawarcia oraz realizacji Umowy.

§7 Postanowienia końcowe

1.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://pdjewellery.shoplo.com/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl